terenbud.pl

Blog tematyczny o dekoracjach domowych oraz projektowaniu ogrodu

Dekoracje

Rola inspektora nadzoru terenów zieleni w realizacji projektów budowlanych

Rola inspektora nadzoru terenów zieleni  w realizacji projektów budowlanych

Inspektor nadzoru terenów zieleni to specjalista, którego głównym obszarem działania jest nadzór nad inwestycjami związanymi z terenami zielonymi. Jego rola obejmuje monitoring procesu inwestycyjnego, zapewniając, że prace przebiegają zgodnie z normami i wytycznymi, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Inspektor specjalizuje się w tworzeniu ekspertyz na wszystkich etapach – od fazy projektowej, poprzez realizację, aż po pielęgnację zieleni.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru terenów zieleni?

Osoba na stanowisku inspektora nadzoru terenów zieleni jest odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynację projektów związanych z przestrzeniami zielonymi. Zapewnia, aby prace przebiegały zgodnie z planem, a używane materiały były wysokiej jakości i zgodne z przepisami prawa. Ekspert ten tworzy szczegółowe analizy na każdym etapie działań, począwszy od etapu planowania, poprzez realizację, aż po późniejszą opiekę nad zielenią. Składa raporty, które obejmują opisy techniczne, opinie, fotografie, rysunki i inne dokumenty.

Wspiera on proces inwestycyjny na różnych etapach:

  • W fazie przedprojektowej: przygotowuje niezbędną dokumentację inwestycyjną i budowlaną, a także zajmuje się organizacją zamówień.

  • W fazie projektowej: weryfikuje projekt i kosztorys, doradza oraz kontroluje, czy projekt spełnia wymogi prawne, w tym związane z ochroną środowiska i zabytków.

  • W fazie realizacji: nadzoruje prace, sprawdzając ich zgodność ze specyfikacją techniczną i warunkami kontraktu.

Istotne jest, że inspektor dba o eliminowanie wszelkich nieprawidłowości w trakcie trwania projektu i pozostaje zaangażowany aż do momentu ostatecznego odebrania prac, co jest potwierdzone odpowiednim protokołem odbiorczym.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru terenów zieleni?

Inspektor nadzoru precyzyjnie sprawdza zgodność realizacji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak określa to ustawa Prawo Budowlane. Specjalista ten przygotowuje ekspertyzy takie jak inwentaryzacja dendrologiczna, skoncentrowane na ocenie materiałów przeznaczonych do nasadzeń, zabezpieczeń drzew na placach budowy, ochrony roślin i pomników przyrody, a także stosowania innowacyjnych technologii.

Inspektorzy nadzoru terenów zieleni współpracują z różnymi wykonawcami, zapewniają sprawną realizację prac, oraz koordynują swoje działania z nadzorem przyrodniczym, takim jak ornitolodzy, mykolodzy czy entomolodzy. Oprócz tego, ich obowiązki obejmują kontrolę jakości i bezpieczeństwa pracy, zgodność z normami BHP, sprawdzenie, czy poprawna jest inwentaryzacja dendrologiczna, nadzór nad drzewami przeznaczonymi do wycinki lub pielęgnacji, kontrolę zabezpieczeń drzew na placu budowy, ocenę jakości materiału roślinnego, nadzór nad badaniami drzew oraz monitorowanie procesu zakładania nasadzeń i tworzenia trawników.

Nadzory inspektorskie nad terenami zieleni uwzględniają także odbiór robót i zarządzanie ewentualnymi poprawkami. Działania te mają na celu ochronę interesów inwestora oraz dobra publicznego, zwłaszcza gdy inwestycja może wpłynąć na środowisko lub sąsiednie nieruchomości. Inspektor nadzoru terenów zieleni pełni zatem kluczową funkcję w zapewnieniu zrównoważonego i zgodnego z normami rozwoju przestrzeni zielonej na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij