© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
MebraDrain ®
Drenaż pionowy
Zasady drenażu pionowego
Procesowi uzdatniania przy pomocy
drenażu pionowego poddaje się grunty
nasiąknięte wodą, o dużej ściśliwości.
Należą do nich torfy, gliny i gliny ilaste.
Grunty te charakteryzują się słabym
szkieletem i dużą porowatością,
a ich pory wypełnione są wodą,
tzw. wodą porową. Z chwilą obciążenia,
np. nasypem drogowym, refulatem
lub wałem następuje jego konsolidacja,
charakteryzująca się lokalnym
osiadaniem. Początkowo przyrost
obciążenia przejmowany jest przez
wodę zawartą w porach gruntu. Następstwem tego jest wzrost ciśnienia porowego,
które wraz z odpływem wody ze strefy ściskanej powoli zmniejsza się. Wraz z powolnym
zmniejszaniem się ciśnienia obciążenie przejmowane jest przez szkielet gruntu.
Rezultatem tego zjawiska jest osiadanie gruntu.
W gruntach nieprzepuszczalnych czas potrzebny
na osiągnięcie stanu równowagi jest bardzo długi,
może wynosić kilka lat.
Drenaż pionowy przyspiesza proces konsolidacji
Aby skrócić czas osiadania należy zredukować drogę
jaką musi pokonać woda porowa. Osiągnąć można to
poprzez zastosowanie drenów pionowych instalując je
w odpowiednim rozstawie. Rozstaw drenów
opisywany jest zwykle siatką trójkątów lub kwadratów.
Woda porowa może przepływać w kierunku poziomym
do najbliższego drenu i następnie odpływać wzdłuż
niego. Przy zastosowaniu drenów pionowych czas
konsolidacji może zostać skrócony od połowy
do jednego roku. Oznacza to, że konsolidacja może
zakończyć się w czasie trwania budowy. Celem
zredukowania do minimum późniejszego osiadania
gruntu instalację drenów pionowych łączy się
z tymczasowym jego obciążaniem, np. warstwą żwiru.
Obciążenie to jest usuwane
po zakończeniu budowy.
Zastosowania
Stabilizacja gruntu z wykorzystaniem drenażu pionowego
z powodzeniem stosowana jest przy:
- konstrukcji dróg, torowisk kolejowych, lotnisk i wałów
- rekultywacji terenów
- wznoszeniu konstrukcji portowych
- uzdatnianiu terenów pod budownictwo
- konstrukcji placów składowych i zbiorników
Stabilizacja gruntu przy pomocy technologii MEBRA-DRAIN ®
stała się aktualnie przodującą w świecie technologią.
Świadczy o tym fakt zainstalowania ok. 100 mln mb tego typu
drenów.
Zalety systemu MebraDrain
Swą wysoką pozycję na rynku zawdzięcza:
- zastosowaniu do wszystkich rodzajów gruntów, których jakość
można polepszyć metodą drenażu pionowego
- niskim kosztom transportu (jeden kontener mieści 120.000
mb drenów)
- niskim kosztom instalacji,ze względu na małą liczbę
pracowników obsługi
- szybkości instalacji od 2 do 5 tys. m/8h
- głębokości instalacji do 40 m
- elastyczności,która zapewnia funkcjonowanie drenów nawet
przy dużym ich pofałdowaniu,podczas osiadania gruntu
- stosunkowo małym zakłóceniom warstw gruntu w trakcie
instalacji
- łatwemu i prostemu nadzorowi w trakcie prac
- możliwości instalowania w różnych rozstawach,uzależnionych
od wymaganej
- szybkości konsolidacji
Na życzenie firma użycza nieodpłatnie program do kalkulacji
drenażu pionowego.