© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
DDS ®
Sensorowy system kontroli stanu uszczelnień
wykonanych z geosyntetyków
Monitoring gleby realizowany za pomocą piezometrów nie jest
metodą doskonałą,
gdyż istnieje szereg czynników mogących dawać fałszywy
obraz sytuacji wokół kontrolowanego obiektu. Należą do nich:
- bliskość terenów o skażeniu większym niż teren, na którym
zlokalizowano nowy obiekt,
zmienność stanów wód gruntowych, mogących wymywać
zanieczyszczenia w miejscach nawet bardzo odległych od
miejsca pomiaru,
- mała ilość punktów pomiarowych, co przy dużych
powierzchniach nie uwzględnia stanu gleby pod całym
obiektem,
l- okalizacja nowych kwater w sąsiedztwie zamykanych
obiektów nie posiadających żadnego uszczelnienia,
- wielkość uszkodzeń powłoki , która w przypadku niewielkich
perforacji może być wykryta przez system drenażu
podpowłokowego po okresie kilkuletniej eksploatacji obiektu.
W odróżnieniu od tego powszechnie stosowanego systemu
monitoringu terenów sąsiadujących z wysypiskami lub innymi
obiektami mogącymi mieć ujemny wpływ na stan środowiska,
system DDS ® informuje użytkownika o miejscu przecieku,
a nie o jego skutkach. W wyniku pomiaru możliwym jest
wskazanie miejsca z dokładnościa 15 cm, w którym powłoka
uszczelnienia jest uszkodzona. Dokładna lokalizacja perforacji
pozwala na naprawę tych miejsc i utrzymanie 100% szczelności
obiektu w trakcie jego eksploatacji. Charakter uszkodzeń można
łatwo określić pod ich zlokalizowaniu i odkopaniu.
Sensorowy system monitoringu warstwy uszczelnieniowej
układany jest bezpośrednio na podłożu przygotowanym
do instalacji geomembran. Poszczególne sensory za pomocą
specjalnych kabli połączone są ze skrzynką kontrolną,
umiejscawianą zazwyczaj na skarpie obiektu. Następnie
układana jest geomembrana i tworzona na niej warstwa
ochronna. Po wykonaniu warstwy ochronnej dokonywany
jest pomiar kontrolny. Ewentualne perforacje
odczytywane są za pomocą odpowiedniego programu
komputerowego i przedstawiane jako "piki"
i następnie są lokalizowane na obiekcie. Po naprawie
znalezionych uszkodzeń, obraz kontrolny obiektu nie
zawiera żadnych "pików".
Zalety systemu DDS ®
- łatwa instalacja i możliwość wykrycia każdego mechanicznego uszkodzenia geomembran
oraz jego naprawa
- krótko i dłogoterminowa możliwość prowadzenia monitoringu geomembran od 3 do 20 lat
- możliwość określenia odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia warstwy
uszczelnieniowej na etapie budowy i w trakcie eksploatacji
- w przypadku lagun i wylewisk nie wymagane jest opróżnianie zbiorników
informacje o szczelności obiektu, niezależnie od jego woelkości uzyskuje się w kilka godzin
po pomiarze.
Oferta