© Michał Bugajny / Teren-Bud Sp. z o.o. | Ostatnia aktualizacja: 04.2011. | Designed with Xara Web Designer
BeauDrain ®
Drenaż próżniowy
Charakterystyka
Połączenie dwóch znanych już technik
konsolidacji gruntów słabonośnych:
- metody drenażu pionowego
- metody nasypu obciążeniowego
wspomaganych techniką próżniową
dało początek nowej technologii zwanej
BeauDrain ®.
W technologii tej dreny pionowe
układane są jednocześnie z drenem
poziomym. Urządzenie do instalacji
systemu porusza się w linii prostej
wprowadzając dreny pionowe
w odległości od 1,0 do 2,0 m względem
siebie. W miejscu ich zakończenia,
na głębokości odcięcia drenu,
tj. między 1,0 a 2,0 m pod powierzchnią
nasypanego obciążenia układany jest
drenaż liniowy. Jest to karbowana rura
drenarska w otulinie z włókna
kokosowego. Dren ten podłączony jest
do pompy próżniowej ulokowanej
na nasypie. Wielofunkcyjny lemiesz
urządzenia instalacyjnego porusza się
po placu budowy niemalże w linii prostej,
z niewielkim od niej odchyleniem.Pasek
geomembrany umieszczony
bezpośrednio na drenem odcina go
od dostępu powietrza i gruntu, który
po przejściu lemiesza osuwa się na dren.
Tą metodą możliwe jest zainstalowanie
ok. 3000 m drenów w ciągu jednego dnia.
Zalety
- bardzo krótki okres instalacji
oraz czystość na placu budowy
po zakończonej instalacji
- eliminacja kopania podłoża, które mogłoby by być przyczyną
jego niestabilności lub deformacji
- brak konieczności dostarczania wypełnień drenów
- możliwość instalacji na dużą głębokość
- brak połączenia z formacjami wodonośnymi
- eliminacja niestabilności wywołanych parciem wód
infiltracyjnych w związku z obniżaniem ciśnienia wody
porowejwyeliminowanie potrzeby wykonania szczelnego
ekranu z geomembrany na całym placu budowy
- płynna regulacja grubości warstwy dociążeniowej,od 1,0 m do 15,0 m
- dostępność placu budowy przez cały czas podczas instalacji
- elastyczna konfiguracja drenowych ekranów
- uniknięcie poziomych deformacji placu budowy
- duże redukcje w osiadaniu wtórnym.